Beleidsplan
Stichting Salwa 2019-2020


Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Salwa, hierna te noemen: “de stichting”, voor de periode 2019-2020. In dit beleidsplan wordt toegelicht welke strategie en beleid de stichting de komende twee jaar zal uitvoeren.

1. Strategie

1.1 Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt:

“De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van de integratie, eigen ontwikkeling en eigen werkzaamheid van vluchtelingen zodat zij zo snel mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen, en richt zich hierbij met name op vluchtelingen die een carrière in de creatieve sector willen opbouwen.;
b. het inzetten voor het algemeen nut verband houdende met het vorenstaande of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Zij beoogt geen winst.”

De stichting heeft zich mede ten doel gesteld geen winst te maken op uit te voeren activiteiten van de stichting en tracht naar een zo efficiënt, effectief en transparant mogelijke manier van de besteding van de beschikbare middelen van de stichting. In het geval van liquidatie van de stichting wordt gezien de aard van de stichting het liquidatiesaldo besteed aan nog nader te bepalen sociale- en culturele doelen die dezelfde doelstelling nastreven.

1.2 Missie

De Stichting wil een plek zijn waar kunstenaars en andere creatieve professionals die nieuw zijn in het Nederlandse culturele veld zodanig worden gefaciliteerd dat ze hun volle potentieel kunnen bereiken. De stichting wil een toegangspoort zijn tot de geïnstitutionaliseerde wereld van kunst en cultuur door het bieden van een academische infrastructuur. Door de verbinding op te zoeken met andere professionals uit allerlei disciplines die hun ervaringen, kennis en liefde voor kunst delen. Het faciliteren kan bijvoorbeeld bestaan uit coaching bij het intakeproces van een vervolgopleiding of de begeleiding daarna, het voorzien in een goed geoutilleerde werkruimte inclusief materialen, connectie maken met het juiste netwerk, het organiseren van workshops of begeleiding bij het creëren of reconstrueren van een professioneel portfolio. Korte- of lange termijn begeleiding: in alle gevallen gaat het om het op maat herpositioneren van de kunstenaar in een nieuwe omgeving.

1.3 Huidige situatie en werkzaamheden van de instelling

In 2018 is er een pilot project gestart om de doelgroep beter te bepalen en hun behoeftes te onderzoeken zodat de programma’s daarop afgestemd kunnen worden. Vanuit deze ervaringen hebben we de volgende programma’s ontwikkeld voor 2019 en 2020. Het eerste programma is een publiek programma met de naam HOW WOW NOW waar professionals uit het Nederlandse culturele veld hun kennis en ervaring delen. Rond verschillende thema’s worden twee wekelijks masterclasses, filmscreenings, excursies naar culturele instellingen en praktische workshops voor bijvoorbeeld het schrijven van aanvragen, georganiseerd. De serie workshops rond een bepaald thema worden door verschillende professionals gecureerd om een zo breed mogelijk aanbod te kunnen garanderen. Deelnemers leren het culturele veld kennen, ontdekken de verschillende mogelijkheden ook voor de eigen praktijk, leren skills, bouwen hun netwerk op en worden geïnspireerd door elkaar en door de professionals die ook hun ervaringen delen hoe hun carrière begonnen is.
Het tweede programma heeft de naam GYST en is een individueel 3 maanden durend programma om op maat ondersteuning te bieden. Een professionele kunstcoach onderzoekt de praktijk van de kunstenaar en kijkt waar er ondersteuning geboden kan worden. Dit kan bestaan uit het helpen bij het schrijven van een aanmelding voor een kunstacademie, het opzetten van een expositie, het schrijven van een artist statement etc.

2 Beleid

2.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting

In 2019 en 2020 zal de stichting zich concentreren op het door ontwikkelen van de programma’s, het bereiken van de juiste doelgroep en het vergroten van de samenwerking met academies en culturele instellingen. Daarnaast legt zij zich toe op het verder opbouwen van een gedegen organisatie, financieel beleid en wervingsstrategie.

2.2 Werving van gelden

De stichting is opgericht zonder vermogen. Er zijn donaties in het vooruitzicht gesteld zodra de ANBI-status een feit is. Naast donaties zal de stichting subsidies aanvragen.

2.3 Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden. Het bestuur bestaat uit de volgende functies, voorzitter, penningmeester en secretaris, met een taakverdeling naar functie en is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur bestaat uit:
Ruth Elizabeth Phillips, voorzitter Femke Titia Bijlsma, secretarisChristine Willemine Kappé, penningmeester
Stichting Salwa is een initiatief van kunstenares Yara Said. Zij genoot haar artistieke opleiding aan de Faculteit voor Schone Kunsten van de Universiteit van Damascus, waar ze in 2014 afstudeerde. Haar eigen ervaring om naar Nederland te komen en haar weg te vinden in het opzetten van een eigen professionele kunstpraktijk heeft haar gemotiveerd om deze stichting te initiëren.
1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:
a. tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; b. waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
c. waarbij de stichting zich voor een derde sterk maakt;
d. waarbij de stichting zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan het bestuur alsmede twee bestuurders gezamenlijk handelend.

3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt mede toe aan een van de bestuurders of een of meer derden indien en voor zover de betrokkene daartoe een volmacht van het bestuur zal hebben ontvangen; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend.

2.4 Vermogen van de instelling

Het beloningsbeleid van de instelling wordt bepaald door het bestuur. Het bestuur voert zelf onbezoldigd haar werkzaamheden uit. De ontwikkeling en uitvoering van de programma’s en dagelijks leiding van de stichting worden uitbesteed aan derden op projectbasis. Het bestuur houdt toezicht en controleert deze derden in de uitvoering van hun taken. Deze vorm is gekozen om als moderne stichting zodoende financieel en organisatorisch flexibel te kunnen handelen en snel te anticiperen op ontwikkelingen in de sector waarin de stichting handelt.